IS projektavimas

Informacinės sistemos (toliau vadinama IS) projektavimo tikslas – parengti funkcinį reikalavimų dokumentą FRD, kurio uždaviniai yra tokie:

  • Nustatyti IS kūrimo tikslus;
  • Apibrėžti IS uždavinius;
  • Suformuluoti projekto rezultatus;
  • Detalizuoti IS funkcionalumą ir galimybes;
  • Aprašyti IS integracija su trečiųjų šalių IS;
  • Apibrėžti IS reikalavimus techninei ir programinei įrangai.

 

IS projektavimo etape, analizuojami įmonėje/organizacijoje vykstantys procesai, identifikuojamos problemos, aptariami jų sprendimo būdai, parengiami FRD, projekto įgyvendinimo grafikas ir biudžetas. Sekantis etapas: IS kūrimas.