Viešojo administravimo subjekto procesų valdymo IS

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams (toliau vadinama VSAFAS) pritaikytos Vieningos finansų apskaitos ir valdymo sistemos ir Strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sistemos, dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemos vieningas sprendimas.


Viešojo administravimo subjektų finansų valdymo ir apskaitos sistemoms keliami šie pagrindiniai su viešojo sektoriaus apskaita (pagal VSAFAS) susijusių informacinių sistemų naudojimo tikslai:
1. Viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas dvejybiniu įrašu pagal VSAFAS;
2. Teisingų, išsamių viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų bei subjektų grupių, valstybės, savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir nacionalinių finansinių ataskaitų, atitinkančių VSAFAS reikalavimus, parengimas;
3. Suderinamumo tarp finansinės apskaitos ir biudžeto vykdymo apskaitos viešojo sektoriaus subjekto lygyje užtikrinimas. Viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojamos informacijos detalumas turi leisti parengti finansines ataskaitas (kaupimo principu) ir biudžeto vykdymo ataskaitas (pinigų principu);
4. Finansinės bei biudžeto vykdymo apskaitos informacijos saugumo bei patikimumo užtikrinimas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 410 „ Dėl elektroninės informacijos saugos Valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“. Šis tikslas susijęs ne tiesiogiai su reformos bei siekiamo modelio reikalavimais, tačiau su informacijos saugumo bei patikimumo principais, reglamentuojamais Lietuvos standartuose LST ISO/IEC 17799:2006 ir LST ISO/IEC 27001:2006.bei kituose teisės aktuose;
5. Apskaitos informacijos kaupimo, apdorojimo ir teikimo sistemų bei procesų viešajame sektoriuje optimizavimas ir centralizavimas;
6. Greitas ir efektyvus informacijos (pirminės ir normatyvinės) importas į FVAS, naudojant standartizuotas informacijos importo formas, šablonus, duomenų stuktūras ir įvedamos informacijos loginės bei matematinės kontrolės priemones;
7. Apskaitos ir finansų valdymo informacijos registravimo dubliavimo išvengimas;
8. Greitas ir efektyvus FVAS informacijos pateikimas įvairiais būdais;
9. Apskaitos klaidų tikimybės sumažėjimas.

Etalinkas siūlo viešojo administravimo subjektams įdiegti, aukščiau iškeltus tikslus atitinkančią informacinę sistemą ir organizacijoje vykstančius procesus valdyti pasinaudojant šiuolaikiniais vadybos metodais.

Mūsų siūlomas sprendimas susideda iš tokių pagrindinių sistemų:
Vieningos finansų apskaitos ir valdymo sistemos (FVAS);
Strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sistemos (SPS);
Dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemos (DVS).

FVAS apima tokias veiklos sritis:

 • didžioji knyga;
 • sąskaitų korespondencija;
 • pirkimų ir mokėtinų sumų apskaita;
 • pardavimų ir gautinų sumų apskaita;
 • ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 • nekilnojamojo turto apskaita;
 • duomenų importas-eksportas su Lietuvoje registruotais bankais;
 • personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita;
 • biudžeto planavimas;
 • įstaigos sąmatų planavimas;
 • įstaigos kasinės išlaidos;
 • biudžeto planinės pajamos;
 • biudžeto faktinės pajamos;
 • mokėjimo paraiškų formavimas, jų tvirtinimas;
 • viešųjų pirkimų apskaita;
 • savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
 • piniginių išteklių naudojimo ataskaitos;
 • metinių ataskaitų;
 • savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai;
 • finansinių ataskaitų konsolidavimas;
 • sistemos vartotojų ir jų teisių administravimas.

SPS apima tokias veiklos sritis:
 • įstaigos veiklos planavimas pagal prioritetus;
 • strateginius tikslus, programas, jų tikslus, uždavinius, nustatant priemones, jiems skiriamą finansavimą iš įvairių finansavimo šaltinių;
 • Veiklos planavimas ir finansavimas yra susijęs su savivaldybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių planavimu;
 • Veiklų įgyvendinimo priežiūra, finansinių išteklių panaudojimo kontrolė yra susijusi su galimybe formuoti finansines ataskaitas pagal biudžeto įvykdymą ir kitų šaltinių lėšų panaudojimą.

DVS susideda iš tokių modulių:
 • el. dokumentų valdymo modulis, įgalinantis tvarkyti dokumentus pagal Elektroninio parašo įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus (kuriamas).
 • Resursų ir paskirstymo modulis. Modulio paskirtis - valdyti įstaigos priemonės ir resursus bei jų paskirstymą organizacijoje.
 • posėdžių darbotvarkių rengimo ir dokumentavimo modulis. Modulio paskirtis automatizuoti posėdžių darbotvarkių rengimo ir viešinimo procesus.
 • Dokumentų archyvo valdymo sistemos modulis. Modulio paskirtis - automatizuoti el. Dokumentų archyvavimo procesus.
 • Automatizuotas dokumentų apsikeitimo su kitomis įstaigomis modullis. Modulio paskirtis - automatizuotu būdu keistis dokumentais su kitomis viešojo administravimo įstaigomis.